رؤیای بزرگ گتسبی

یادداشتی درباره‌ی نقش رؤیای آمریکایی در رمان گتسبی بزرگ

مریم کریمی