پسرها تاکتیکی عمل می‌کنند

گفت‌وگو با دانیال حقیقی، نویسنده‌ی رمان سه‌جلدی اقیانوس نهایی

مصطفی انصافی