جنگی که بیرون از کاغذ ماند

سیال میان جنگ و تأثیرات آن

علیرضا رحیمی موحد