یادداشتی بر رمان سایه‌های مُدام نوشته‌ی نیلوفر انسان

واسازی تصویر کلیشه‌ایِ زنانه و برسازی تصویری نو از زن امروز

مونا رَستا